Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/content/83/6703583/html/includes/dbcon.php on line 3
 
Facebook sayfamızda güncel paylaşımları bulabilirsiniz...
Demirtepe kazansın
Ali Civlak - Tarih: 21 Kasım 2010 

29 Mart yerel seçimlerine katılacak muhtar adayları nihayet daha öncede sitemiz aracılığıyla da duyurduğumuz üzere belli oldu. Mehmet ERGÜL ve Mustafa ALTINTAŞ'ı medeni cesaret göstererek Demirtepe’li seçmenlerin karşısına çıkacakları için yürekten kutluyorum.

Bu adayların projeleri ile köyümüze ne gibi katkı sağlayacağını, başarılı veya başarısız olacaklarını tartışmadan önce onların köyümüzün yetiştirdiği Demirtepe’liler olduğu gerçeğini bir kenara bırakmamalıyız. Bu adaylar ya akrabamız, ya komşumuz veya çok yakın kadim dostumuz. Bu adaylar üç aşağı beş yukarı aynı yaştalar. Aynı mahallede çelik çomak oynadılar, aynı sıralarda okudular. Şimdi de aynı ve özünde tek hedefte “Demirtepe’ye hizmet” için yarışıyorlar.

 

Köy muhtarlığı dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi görünse de çok zor ve emek isteyen bir hizmettir. Köy muhtarı olmak için adaylığını koyan biri yöremizin sorunlarına hâkim olabilmeli ve imkânları el verdiği müddetçe, problemlere çözüm getirebilecek girişimcilik ruhuna sahip olabilmelidir. Köydeki insanları dinleyip çareler ve öneriler ortaya sürebilmelidir. Maddeler halinde köy muhtarının yapmakla yükümlü kılındığı görevleri sayarsak karşımıza aşağıdaki liste çıkacaktır:

 

1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;

 

2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);

 

3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;

 

4 - Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;

 

5 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;

 

6 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;

 

7 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikâhlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;

 

8 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.

 

9 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;

 

10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;

 

11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemeyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;

 

12 - Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);

 

13 - Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mübaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;

 

14 - İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kâğıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kâğıdı getirenlere tutturmak;

 

15 - Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip işitenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;

 

16 - Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.

 

Muhtarın göreceği köy işleri ise şunlardır:

 

1 - 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak;

 

2 - 14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek;

 

3 - İhtiyar Meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;

 

4 - İhtiyar Meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;

 

5 - Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek;

 

6 - Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek aybaşında hesabatını ihtiyar meclisine vermek;

 

7 - Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir.

 

Madde 38 - Köy muhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyleyenler Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler.

 

Madde 39 - Muhtar yazılarını köy kâtibine yazdırır. Köyde kâtip bulunmazsa bu işi köyün muallimine ve yoksa imamına yaptırır.

 

Madde 40 - Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir.

 

Madde 41 - (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.)

 

İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmeyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır.

 

İhtiyar meclisinin göreceği işler:

 

Madde 42 - İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir.

 

Madde 43 - İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasıyla hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikâyet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.

 

Bu ayın 29’ unda köyümüzde bizi yönetecekleri seçeceğimize göre, öncelikle sağduyulu davranarak kim bize en iyi iş yapacaksa onu seçmeliyiz. Şovlara fazla kanmadan 5 sene bizlere önderlik yapabilecek, bizleri kandırmayacak, dediği sözde duracak insanları başa getirmeliyiz. 

Son olarak unutmayalım ki bütün adaylarımız bizim insanlarımızdır ve biz inanıyoruz ki kim kazanırsa kazansın köyümüze layıkıyla muhtarlık yapacaktır.